POZVÁNKA na členskou schůzi

POZVÁNKA na členskou schůzi AUTOKLUBU ČR Rožnov v AČR, která se koná ve čtvrtek 15.3.2018 v 17 hodin v restauraci „Písečná“ v Rožnově pod Radhoštěm.

Program schůze:

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, návrhové komise a volební komise
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Zpráva výboru o činnosti za rok 2017
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
5. Zpráva revizní komise
6. Zprávy o činností jednotlivých odborů
7. Změna Stanov a Jednacího řádu AKR
8. Diskuse k předneseným zprávám
9. Volby členů výboru a revizní komise
10. Usnesení a závěr

V průběhu schůze bude dokončen výběr čl. příspěvků na rok 2018.

V Rožnově 26.2. 2018, Výbor Autoklubu,  Antonín Valenta – předseda klubu